Všeobecné smluvní podmínky

Následující obchodní podmínky se týkají užívání rezervačního systému a veškerých produktů, webových stránek www.esta-forms.com informací a služeb s tím souvisejících (dále souhrnně jako službu, služby, aplikace). Společnost World Visa Service (dále také jako „My“, „Nás“, „Naše“) je vlastníkem a provozovatelem produktu/webové služby, včetně jeho obsahu.

Používáním služby souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Společnost World Visa Service si vyhrazuje právo na provedení nutných změn obchodních podmínek, bude-li to situace vyžadovat (např. změny právního či technického charakteru), a to bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější verze obchodních podmínek bude k dispozici na webových stránkách www.esta-forms.com

  

Všeobecné podmínky a užívané pojmy

Službu mohou užívat veškeré osoby (dále také jako „Uživatel“, „Vy“, Váš“), které mají právo uzavírat smlouvy dle platných zákonů a jsme oprávněni požadovat jako doložení těchto požadavků formou identifikačních, kontaktních a dalších osobních údajů. Smluvní podmínky upravují vztah mezi Námi a Uživateli. Není povoleno žádné další osobě z tohoto vztahu jakkoliv těžit.

Jestliže jakýkoli soud dospěje k rozhodnutí, že některé z ustanovení obsaženích v těchto podmínkách je neplatné, tak společnost Visa Service toto ustanovení vyjme. Ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek však zůstanou i nadále v platnosti.

Po dohodě s naším obchodním oddělením a uživatelem lze individuálně upravit smluvní vztah a obchodní podmínky dodatečnými smluvními dokumenty.

Pojmem „Zákazník“ v těchto obchodních podmínkách máme na mysli zákazníky Uživatele systému www.esta-forms.com, se kterými má Uživatel svůj vlastní obchodní a smluvní vztah.

Prohlašujete a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté informace při použití systému www.esta-forms.com, a služeb s tím spojených jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, a budete udržovat a rychle aktualizovat své údaje tak, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Jste zodpovědní za udržování kontroly nad přístupem k vašemu účtu, včetně přihlašovacích údajů a hesla, a jste zodpovědní za všechny činnosti, které vzniknou ve spojení na nebo prostřednictvím vašeho účtu. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv finanční ztrátu, újmu nebo poškození vás, vaší společnosti ani třetí strany, včetně vašich zákazníků.

Důvěrné informace a Vlastnická práva

www.esta-forms.com obsahuje vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony. Veškerý obsah a informace mohou být chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, servisními známkami, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony. Není povoleno, jakkoliv upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla na základě obsahu dostupného prostřednictvím služeb, bez písemného povolení vlastníka obsahu. Nechceme dostávat jakékoliv důvěrné či zákonem chráněné informace, kromě osobních údajů, s jejichž uchováním uživatel souhlasí v rámci registrace. V případě, že zjistíte jakékoliv porušení stanovených podmínek, zavazujete se nás o tom bez prodlení informovat.

Zpracování dat a odpovědnost za data

Veškeré informace, které o Vaší osobě zadáte na našich stránkách, používáme tak, jak je v dané části uvedeno. Zpracování dat podléhá zásadám o ochraně osobních údajů, uvedených rovněž na našich stránkách. Data jsou uchovávána po dobu 75 let. Jen vy jste zodpovědní za dodržování platných zákonů týkajících se zacházení s osobními údaji.

Ujednání

Nejsme, jakkoliv odpovědní za jakékoliv škody způsobené uživateli nebo třetí straně, ať přímé nebo nepřímé, které souvisejí přímo či náhodně s používáním našich služeb či produktů. Využívání našich služeb je pouze na vaší odpovědnosti a s tím také plně souhlasíte.

 

Cena
Cenou vízové služby se rozumí cena uvedená v těchto všeobecných podmínkách. Případné slevy, vyhlášené po odsouhlasení všeobecných podmínek zákazníkem nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. Celkový poplatek za použití online rezervačního systému je zpoplatněn částkou 1295Kč za každou žádost.

Práva a povinnosti zákazníka. K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b) právo vyžadovat informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se ho dotýkají ve smluvně sjednaných a zaplacených službách
c) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v internetových stránkách požadovat na telefonním čísle společnosti +420777112233 v pracovních dnech od 9:00 do 11:00
d) právo být seznámen s případnými změnami rozsahu služeb a ceny,
e) právo na reklamaci vad a její vyřízení
f) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou uvedeny v dokumentech, před nepovolanými osobami,

K základním povinnostem zákazníka patří, zejména:
a) poskytnout  součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas, formuláře žádosti o víza
b) zaplatit cenu služby dle těchto obchodních podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu vízové služby ve stanoveném termínu, máme právo jeho žádost zrušit a od smlouvy odstoupit a účtovat zákazníkovi odpovídající stornopoplatek
c) bez zbytečného odkladu sdělovat své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb,
d) převzít doklady potřebné pro čerpání služeb,
e) řídit se pokyny našich pracovníků, nedodržením pokynů ztrácí zákazník nárok na další služby, stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb,
f) uhradit eventuálně škodu, kterou způsobil.
g) zaplatit cenu služby v souladu s těmito podmínkami a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu vízové služby, máme právo jeho žádost zrušit, od smlouvy odstoupit a účtovat zákazníkovi stornopoplatek 500Kč.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky
Zákazník má právo kdykoliv před začátkem využívání vízové služby odstoupit od smlouvy.
Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, před uhrazením platby za službu je stornopoplatek 0Kč (Odstoupení od smlouvy se děje automaticky neuhrazením poplatku za službu)
Pokud zákazník odstoupí od služby po uhrazení poplatku činí stornopoplatek částku 1295Kč. 
Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy dle paragrafu 1837 zákona číslo 89/2012 Sb. po uhrazení poplatku 1295Kč za využití služby, neboť služba běží okamžitě po uhrazení tohoto poplatku. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem.
Odsouhlasením těchto obchodních podmínek zákazník výslovně žádá o okamžité plnění služby.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, ačkoliv předem výslovně žádal o plnění ze strany společnosti je povinen uhradit společnosti náklady spojené s vyřízením služby. Jeli sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí zákazník společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Reklamace, odpovědnost za škody
V případě, vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.
Svoje nároky z reklamace musí zákazník uplatnit nejpozději do 30 dnů  od poskytnutí služby. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění (úraz, nemoc atd.), avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy byla služba poskytnuta, jinak právo zaniká.
Dle §1924 NOZ má spotřebitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při domáhání se opravy či doplnění toho co chybí z vadného plnění služby dle §1923 NOZ.
Dle § 2161 NOZ odst. 2 pokud se během následujících 6ti měsíců od plnění služby projeví vadné plnění služby ze strany společnosti, tak je služba považována jako vadná již při převzetí služby. Pak se tedy zákazník může řídit §13 NOZ a reklamovat vadně plněnou službu. 
Dle § 2169 NOZ není-li plnění služby shodné se stanovenými podmínkami plnění služby dle § 2161 může zákazník požadovat i dodání nové služby ovšem pokud je vada služby nepřiměřená. Pokud se vada plnění služby týká pouze části služby, může zákazník požadovat pouze opravu vadného plnění služby. Není-li to možné může zákazník odstoupit od smlouvy. Pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady služby.
Pokud nemůže zákazník poskytovanou službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, tak má zákazník právo na poskytnutí nové služby.
V takovém případě má zákazník právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce, má zákazník právo reklamaci uplatnit, i u tohoto obchodního zástupce. Při výskytu vad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit poskytovateli služeb. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu z ceny. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
Přeruší-li společnost službu z důvodu vyšší moci, neodpovídá za škodu.
Neodpovídáme za škodu, pokud byla způsobena:- zákazníkem
- třetí osobou, která není spojena s poskytováním služby.
Dojde-li k vadnému plnění služby z naší strany a je-li vada odstranitelná může se zákazník domáhat opravy nebo doplnění toho co v plnění služby chybí. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně využít, může zákazník odstoupit od smlouvy odstoupit, nebo se domáhat přiměřené slevy ze služby. Oprava vadně poskytnuté služby je řešena opravou, což je poskytnutí náhradní služby.


Zvláštní ustanovení
1. Podpisem smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu.
2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka jsme oprávněni zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb a předávat je třetím stranám.
3. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka jsme povinni dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
4. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat.
5. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.
6. Podpisem smlouvy se rozumí odsouhlasení těchto všeobecných podmínek „Souhlas s obchodními podmínkami“ souhlas potvrdíte zaškrtnutím zaškrtávacího pole.

ESTA aplikace 
Služba ESTA aplikace nazvaná Online aplikaci pro vyplnění žádosti o ESTA - bezvízový styk 
Rezervační systém vám umožní:
vyplnit formulář v českém jazyce,  návod jaké podklady potřebujete k cestě do USA včetně vzoru formuláře 6059b, telefonická podpora za běžnou telefonní sazbu.
Postup použití: služby vízová aplikace
1. Registrace zákazníka
2. Vyplněním žádosti ESTA, možnost vyplnit žádost pro více žadatelů, možnost změny údajů v žádosti, doba schvalování ESTA povolení může být až 72 hodin (3 dny) a je závislá na úřadech USA.
3. Výzva k platbě poplatku za službu
4. Čekání na platbu zákazníka, zpracování dat, výzvy nehrazených služeb, není možná editace v žadatelových datech
5. Obdržení platby, možnost změny ESTA aplikaci, tisk podkladů

Podmínky americké vlády k programu ESTA

Prohlášení

Požádejte o ESTA nejpozději 72 hodin před odletem ve Spojených státech. Schválení v reálném čase již není k dispozici a příchodem na hraniční přechod do USA (letiště, přístav, silniční a pěší přechod) bez předchozího schváleného systému ESTA dojde k odepření nástupu na palubu (lodě) či jiného dopravního prostředku směřujícího na území USA.

 

Elektronický systém cestovní registrace provádí kontroly v databázích vlády USA. Cestující, kteří chtějí být vpuštěni na území USA v rámci Visa Waiver Program (ESTA), musí prostřednictvím tohoto systému získat elektronickou cestovní registraci (ESTA), než je možné jim umožnit nástup do letadla (lodě) či jiného dopravního prostředku směřujícího na území USA.

Bude-li vaše žádost o elektronickou cestovní registraci schválena, znamená to, že můžete podniknout cestu. Neznamená to, že vám bude automaticky umožněn vstup do USA v rámci Visa Waiver Program. Po příjezdu do USA vás v místě vstupu prověří pracovník U.S. Customs and Border Protection, který může z libovolného důvodu rozhodnout o zákazu vstupu v rámci Visa Waiver Program podle zákonů USA.

Rozhodnutí, že nejste způsobilí pro elektronickou cestovní registraci vám nijak nebrání zažádat pro cestu do USA o vízum. (Pokud je vám zamítnuta ESTA žádost, můžete si požádat o cestovní vízum B1/B2)

Veškeré údaje, které uvedete vy sami, případně které vaším jménem uvede pověřená třetí strana, musí být pravdivé a správné. Elektronickou cestovní registraci můžou úřady v USA (U.S. Customs and Border Protection) kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit, například z důvodu nových informací, které by měly vliv na způsobilost. Pokud v žádosti o elektronickou cestovní registraci podávané vámi nebo vaším jménem uvedete vědomě a úmyslně nepravdivé, smyšlené nebo klamavé tvrzení či prohlášení, vystavujete se správnímu či trestnímu postihu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vás v místě vstupu na základě žádosti o vstup na území USA v rámci Visa Waiver Program (VWP) vpustí pracovník U.S. Customs and Border Protection, nesmíte se během návštěvy v rámci programu nechat bez povolení zaměstnat, nesmíte docházet do školy ani zastupovat zahraniční informační média. Nesmíte zažádat: 1) o změnu statusu nepřistěhovalce, 2) o prodloužení pobytu, ani 3) o úpravu statusu na dočasný či trvalý pobyt, nesplňujete-li podmínky stanovené v části 245(c)(4) zákona Immigration and Nationality Act. Porušíte-li tyto podmínky, budete VYHOŠTĚNI.

 

Zřeknutí se práv

Přečetl(a) jsem si a rozumím, že tímto se po dobu trvání platnosti cestovní registrace získané prostřednictvím systému ESTA zříkám veškerých práv na přezkum či odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka Úřadu celní a hraniční ochrany USA (U.S. Customs and Border Protection) o vpuštění na území nebo na zpochybnění jakýchkoli kroku ve věci mého vyhoštění v souvislosti se žádostí o vpuštění na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výjimkou situace, kdy žádám o azyl.

Kromě výše uvedeného zřeknutí se práv souhlasím, jako s podmínkou každého vpuštění na území USA v rámci VWP (Visa Waiver Program), že poskytnutím biometrických údajů (včetně fotografií a otisku prstu) během zpracování po příletu do USA potvrzuji zřeknutí se veškerých práv na přezkum či odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka Úřadu celní a hraniční ochrany USA (U.S. Customs and Border Protection) o vpuštění na území nebo na zpochybnění jakýchkoli kroku ve věci mého vyhoštění v souvislosti se žádostí o vpuštění na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výjimkou situace, kdy žádám o azyl.

Pouze pro třetí strany:
Za třetí stranu podávající žádost jménem žadatele tímto osvědčuji, že jsem osobě, jejíž jméno je v žádosti uvedeno (žadateli), přečetl(a) všechny otázky a tvrzení v této žádosti uvedené. Dále osvědčuji, že žadatel osvědčuje, že četl, nebo si nechal přečíst, všechny otázky a tvrzení uvedené v žádosti, že všem otázkám a žádostem v této žádosti rozumí a že se zříká veškerých práv na přezkum či odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka U.S. Customs and Border Protection o vpuštění na území nebo na zpochybnění jakýchkoli kroků ve věci svého vyhoštění v souvislosti se žádostí o vpuštění na území v rámci Visa Waiver Program, s výjimkou situace, kdy žádá o azyl. Údaje a odpovědi poskytnuté v této žádosti jsou podle nejlepšího vědomí a svědomí žadatele pravdivé a správné.

 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující – spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro případ vzájemného vztahu prodávajícího a kupujícího – spotřebitele:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Závěrečná ustanovení
Akceptujete budoucí změny obchodních podmínek, obchodní podmínky budou změněny bez předchozího upozornění.
Tyto Všeobecné podmínky vstoupily v platnost dne 12/11/2018 a vztahují se na všechny služby a nahrazují všeobecné podmínky ze dne 22/07/2017 

World Visa Service s.r.o
Bořivojova 35
Praha 3
13000

GDPR

Společnost World Visa Service se zavazuje chránit osobní údaje svých zákazníků a bere svou zodpovědnost týkající se bezpečnosti údajů zákazníků velmi vážně. Budeme jasně a transparentně informovat o údajích, které shromažďujeme, a o tom, jak s těmito údaji budeme nakládat.

Tyto zásady stanoví:

Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákony o ochraně osobních údajů EU. 

 

Správce údajů

Termín „Společnost World Visa Service“ (v těchto zásadách označovaná také jako „my“, „nás“, „naše“ apod. nebo „World Visa Service“) v těchto zásadách označuje World Visa Service sro., hlavní provozní společnost skupiny World Visa Service, a případně další společnosti skupiny World Visa Service nebo jiné subjekty, nad nimiž World Visa Service vykonává kontrolu. World Visa Service je „správcem údajů“, pokud jde o veškeré shromažďované a používané osobní údaje zákazníků společnosti World Visa Service sro, Bořivojova 35, Praha 3, IČO 28168003 

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, rezervační kód, platební údaje a informace o vašem přístupu na naše webové stránky.

Osobní údaje od vás můžeme shromažďovat, když si u nás rezervujete let (buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím našich spolehlivých partnerů), zakládáte účet, používáte naše webové stránky a/nebo naši aplikaci a další webové stránky přístupné prostřednictvím našich webových stránek a/nebo naší aplikace, účastníte se průzkumu nebo soutěže, nebo když nás kontaktujete.

Konkrétně můžeme shromažďovat následující kategorie informací:

a.    jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo a údaje z cestovního pasu nebo číslo a údaje z jiného uznávaného průkazu totožnosti, údaje o kreditní/debetní kartě nebo jiné platební údaje;

b.    předběžné informace o cestujících, mezi které patří vaše jméno, státní příslušnost, datum narození, pohlaví, číslo, datum skončení platnosti a země vydání cestovního pasu nebo průkazu totožnosti;

c.    cestovní historie včetně informací týkajících se vašich letů 

d.    informace o tom, jak používáte naše webové stránky a/nebo naši aplikaci;

e.    komunikace, kterou si s námi vyměňujete nebo nám zasíláte prostřednictvím dopisů, e-mailů, chatových služeb, telefonátů a sociálních sítí;

f.      umístění, včetně geografické polohy vašeho počítače nebo zařízení v reálném čase pomocí GPS, Bluetooth a vaší IP adresy, spolu s umístěním Wi-Fi hotspotů a mobilních vysílačů, pokud používáte funkce založené na zjišťování polohy a zapnete si ve svém zařízení a počítači nastavení služeb pro určování polohy.

Osobní údaje o vašem fyzickém nebo duševním zdraví, údajném provinění nebo odsouzení za trestné činy se podle platných zákonů na ochranu údajů považují za „citlivé“ osobní údaje. 

 

Na co používáme vaše osobní údaje, proč a jak dlouho?

Vaše osobní údaje můžeme používat k následujícím účelům:

a.    Abychom vám mohli poskytovat produkty a služby, které požadujete: údaje, které nám předáte, používáme k poskytování služeb, o které jste požádali v souvislosti s vaším vízem, včetně požadovaných změn.

 

b.    Abychom vás mohli kontaktovat v případě změny nebo zrušení víz: zasíláme vám sdělení o službách, o které jste požádali, a o všech změnách těchto služeb. Tato sdělení nejsou zasílána pro marketingové účely a jejich odběr nelze odhlásit;

c.     Ověřování/kontrola kreditních nebo jiných platebních karet: vaše platební informace používáme pro účely účetnictví, fakturace a auditu a k odhalování a/nebo předcházení jakýmkoli podvodným činnostem;

d.    Administrativní nebo právní účely: vaše údaje používáme pro statistické a marketingové analýzy, testování systémů, zákaznické průzkumy, údržbu a vývoj nebo pro řešení případných sporů či nároků. Vezměte prosím na vědomí, že na základě údajů, které od vás shromažďujeme za účelem statistických a marketingových analýz, můžeme provádět profilování dat. Veškeré činnosti profilování budou prováděny pouze s vaším předchozím souhlasem a s vynaložením nejlepšího úsilí k zajištění, aby všechny údaje, z nichž profilování vychází, byly přesné. Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů výslovně souhlasíte s tím, že je můžeme použít k provádění činností profilování v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů;

e.    Bezpečnost v oblasti imigračních a celních kontrol: můžeme mít povinnost poskytnout vaše údaje orgánům provádějícím hraniční kontroly;

f.     Bezpečnost, ochrana zdraví, administrativa, prevence/odhalování kriminality: vaše údaje můžeme předávat orgánům státní správy nebo donucovacím orgánům za účelem splnění zákonných požadavků;

g.    Komunikace se zákaznickou službou: vaše údaje používáme k řízení našeho vztahu s vámi jako zákazníky a k vylepšení našich služeb a vašich zážitků na cestách s námi; 

h.    Poskytování služeb na míru: vaše údaje používáme k poskytování informací, o nichž se domníváme, že vás zajímají, a to před, během i po vaší cestě s naší společností, a abychom přizpůsobili nabízené služby vašim přáním a potřebám i.      Marketing: prostřednictvím elektronické komunikace vás budeme příležitostně kontaktovat s informacemi, které se týkají propagace letů a doplňkových produktů. Na stránce budete mít možnost zvolit si nebo zrušit zasílání takové komunikace. V každé e-mailové komunikaci, kterou vám zašleme, budete mít možnost oznámit, že už nadále náš reklamní materiál dostávat nechcete.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze tehdy, pokud k tomu máme právní základ. Právní základ bude záviset na důvodech, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme a potřebujeme používat.

Ve většině případů budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o přepravě.

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat z jednoho nebo více následujících důvodů:

Svůj vlastní souhlas mohou poskytnout pouze děti ve věku 16 let a starší. Pro mladší děti je zapotřebí souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Vaše údaje nebudeme uchovávat delší dobu, než je nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou zpracovávány. Pro stanovení vhodné doby uchovávání bereme v úvahu objem, povahu a citlivost osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a skutečnost, zda těchto účelů můžeme dosáhnout jiným způsobem.

Musíme také brát v úvahu období, po které musíme uchovávat osobní údaje, abychom mohli splnit naše zákonné povinnosti nebo řešit stížnosti či dotazy a chránit naše zákonná práva v případě uplatnění nároku. Informace o uchovávání údajů týkajících se vašeho účtu naleznete v níže uvedené části o účtu.

Když už vaše osobní údaje nepotřebujeme, bezpečně je vymažeme nebo zničíme. V úvahu budeme brát také fakt, zda a jakým způsobem můžeme časem minimalizovat osobní údaje, které používáme, a zda můžeme vaše osobní údaje anonymizovat tak, aby již s vámi nemohly být spojovány a abyste na jejich základě nemohli být identifikováni. V takovém případě je můžeme používat, aniž bychom vás o tom informovali. 

 

Zabezpečení vašich osobních údajů

Při uchovávání a zpřístupňování vašich osobních údajů dodržujeme přísné bezpečnostní postupy a údaje chráníme před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Data, která nám poskytujete, jsou chráněna pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). SSL je standardní metoda šifrování osobních údajů a podrobností o platebních kartách, která umožňuje jejich bezpečný přenos přes internet.

Veškeré platební transakce jsou prováděny ve vyhrazené síťové infrastruktuře (Multiprotocol Label Switching – MPLS) a jsou uchovávány v souladu se standardy bezpečnosti používání platebních karet (Payment Card Industry Data Security Standards – PCI DSS).

Vaše údaje můžeme předávat důvěryhodným třetím stranám pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Požadujeme, aby všechny třetí strany zavedly vhodná technická a provozní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu se zákony na ochranu osobních údajů platnými v EU. 

 

Mezinárodní přenos dat

Společnost provozuje svou obchodní činnost ve více jurisdikcích, z nichž některé se nenacházejí v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Příkladem je USA. Přestože země mimo EHP nemají vždy silné zákony na ochranu údajů, vyžadujeme, aby všichni poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje bezpečným způsobem a v souladu se zákony na ochranu osobních údajů platnými v EU. K legitimizaci přenosů údajů mimo EHP využíváme standardní prostředky podle právních předpisů EU. 

 

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími společnostmi skupiny.

Pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů můžeme vaše osobní údaje sdílet také s následujícími třetími stranami:

a.    orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení, regulační orgány a letiště ve vašem itineráři nebo letiště, přes která může váš let letět pro dodržení zákonných požadavků;

b.    důvěryhodní zprostředkovatelé 

c.     partnerské letecké společnosti využívané k poskytování služeb

d.    důvěryhodní poskytovatelé služeb, které využíváme k provozování naší obchodní činnosti, call centra poskytující pomoc našim zákazníkům; cloudové služby a poskytovatelé e-mailových marketingových služeb, kteří pomáhají našemu marketingovému týmu se zákaznickými průzkumy a zajištěním cílených marketingových kampaní;

e.    společnosti kreditních a debetních karet, které usnadňují platby, jež nám hradíte, a podporují kontroly podvodů. Ty mohou potřebovat informace o způsobu platby, aby mohly zpracovávat platby nebo zajišťovat bezpečnost platebních transakcí;

f.     právní a další odborní poradci, soudní orgány a orgány činné v trestním řízení ve všech zemích, ve nichž působíme, abychom mohli prosazovat naše zákonná práva v souvislosti s naší smlouvou s vámi;

g.    naši důvěryhodní partneři (uvedení na našich webových stránkách), kteří nabízejí produkty a služby související s cestovním ruchem: Pokud se rozhodnete zakoupit produkty nebo služby nabízené na našich webových stránkách třetími stranami, můžete být jak zákazníkem společnosti, tak těchto třetích stran, a my i naši partneři o vás můžeme shromažďovat a sdílet informace, jako jsou kontaktní a fakturační údaje. Nejsme zodpovědní za to, jak třetí strany používají vaše osobní údaje, pokud mají takové používání povolené pro jejich vlastní účely. Více informací získáte v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

h.    Sociální sítě: Prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace nebo před jejich návštěvou můžete mít možnost přístupu ke službám sociálních médií třetích stran. Pokud jste se zaregistrovali prostřednictvím účtu sociálních médií, získáme vaše osobní údaje, které se s námi prostřednictvím těchto sociálních médií rozhodnete sdílet, a to v souladu nastavením ochrany osobních údajů příslušných služeb sociálních médií, abychom tak vaše používání našich webových stránek mohli vylepšovat a přizpůsobovat. Na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci také můžeme používat zásuvné moduly sociálních médií. Proto budou vaše údaje sdíleny s vaším poskytovatelem služeb sociálních médií a případně prezentovány na vašem profilu sociálních médií ke sdílení s ostatními uživateli vaší sítě. Další informace o těchto postupech získáte v zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů sociálních médií. 

 

Soubory cookie a sledování stránek

Na této stránce používáme soubory cookie, abychom mohli zlepšovat naše služby a nabízet určité funkce, které se vám mohou hodit. Může se jednat také o soubory cookie mediálních a reklamních partnerů, které jsou do vašeho zařízení umisťovány, když navštívíte naše webové stránky nebo aplikace. Informace o zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie najdete na webových stránkách našich partnerů.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou přes webové stránky přenášeny do vašeho počítače. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč a pomáhají nám sledovat chování návštěvníků na našich stránkách. Díky tomu víme, které výrobky a služby jsou pro vás vhodné. Soubor cookie obsahuje vaše kontaktní údaje a informace, díky kterým můžeme identifikovat váš počítač, když se pohybujete po našich stránkách. Můžeme vám také díky nim vyjít vstříc, když podstupujete proces rezervace. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ovšem pokud chcete, můžete tato nastavení prohlížeče změnit a soubory cookie můžete přijmout, odmítnout nebo odstranit. Po kliknutí na tlačítko Nápověda ve většině prohlížečů zjistíte, jak prohlížeči zabránit v přijímání nových souborů cookie, jak prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil na přijetí nového souboru cookie, nebo jak soubory cookie zakázat. Pokud se rozhodnete tato nastavení změnit, možná zjistíte, že některé funkce a možnosti nebudou fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Soubory cookie, které používáme, ve vašem počítači nevyhledávají žádné informace.

Další informace o souborech cookie a o tom, jak zabránit instalaci souborů cookie, najdete na stránkách: http://www.allaboutcookies.org.

Používáme sledovací software, abychom monitorovali způsoby pohybu zákazníků na našich stránkách, a způsob používání těchto stránek, abychom mohli zlepšovat jejich design a rozvržení. Tento software nám neumožňuje zachytit jakékoliv osobní údaje cestujícího.

 

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Za určitých okolností máte ze zákona právo:

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás

Za přístup ke svým osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit žádné poplatky. Můžeme si nicméně účtovat přiměřený poplatek, pokud bude vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Jinak můžeme za takových okolností odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Je možné, že si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vám právo na přístup k informacím (nebo uplatnění jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o další přiměřené bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajistit, aby osobní údaje nebyly předány žádné osobě, která nemá právo je získat.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit a veškeré změny budou sděleny prostřednictvím e-mailu nebo oznámení na našich webových stránkách.